Polityka prywatności danych na Facebooku Joanny Klimaszewskiej

 

data publikacji 16.01.2023r

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością na Facebooku. 

Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu.

Skontaktuj się ze mną:

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem insta@storytrenerka.pl lub pod numerem telefonu + 436605313561

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku 

z prowadzeniem przeze mnie profilu na Facebooku jest 

Joanna Klimaszewska ze stałym miejscem prowadzenia działalności 

gospodarczej w Tulln (Austria) przy ulicy Kriemhildgasse 60/2, 3430 Tulln, Austria, 14/10,  

NIP: ATU77 282619

Współadministratorem jest Facebook, czyli Meta Platforms Ireland Limited. Uzgodnienia między administratorami w sprawie przetwarzania danych można znaleźć tutaj: Informacja na temat stron na Facebooku

Kogo dotyczy ta polityka?

Ta polityka ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz ze mną w interakcje na Facebooku (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz moją stronę na Facebooku albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod moimi  postami lub komentarzami. 

Podstawowe informacje

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook współdecyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.

Zaznaczamy jednak, że nie mam wpływu na to, jak Facebook przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat prywatności na Facebooku możesz zapoznać się z Polityką danych oraz Informacjami na temat stron na Facebooku. Udostępniając Ci te informacje wypełniamy obowiązki, które nakłada na mnie RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem.

Poniżej przedstawiamy wersję skróconą Polityki w postaci klauzuli informacyjnej oraz pełną wersję, w której znajdziesz rozwinięcie wszystkich informacji z klauzuli.

Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie?

CEL PRZETWARZANIA: Odpowiedź na Twoją wiadomość/komentarz

ZAKRES DANYCH: Imię i nazwisko;Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości.

PODSTAWA PRAWNA:art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację uzasadnionego interesu, administratora danych (zapewnienie komunikacji).

CEL PRZETWARZANIA:Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

ZAKRES DANYCH: Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa).

CEL PRZETWARZANIA: Zarządzanie stroną lub Grupą na Facebooku

ZAKRES DANYCH: Imię i nazwisko;Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);

Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści Twoich komentarzy na stronie;Twoje reakcje na posty.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prezentowania i rozwoju swoich usług w social mediach).

CEL PRZETWARZANIA: Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

ZAKRES DANYCH: Wszystkie wyżej wymienione dane

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informuję, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres insta@stortytrenerka.pl

  1. Prawo dostępu do informacji.
  2. Prawo dostępu do danych osobowych.
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych.
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
  7. Prawo do przenoszenia danych.
  8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem serwisu www.storytrenerka.pl oraz moich profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystamy, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Meta (Facebooka) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Twoje dane przetwarzam do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.