Polityka prywatności i plików cookies Joanny Klimaszewskiej

wersja 3

data publikacji 04.01.2023 r.

 

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością. Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będę Cię informować o zmianach i podawać wersję dokumentu. Współpracuję z podmiotami, które zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych, które przetwarzam.

 

Skontaktuj się ze mną!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem insta@storytrenerka.pl oraz numerem telefonu +436605313561. 

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z moją działalnością internetową jest Joanna Klimaszewska, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Wels (Austria) przy ulicy Kriemhildgasse 60/2, 3430 Tulln an der Donau, Austria NIP: ATU 77282619

 

Co zawiera ta polityka?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzam Twoje dane oraz podstawy prawne, które mi to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystuję w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe np. jeżeli się ze mną kontaktujesz, ale także jeżeli jesteś moim klientem oraz dokonujesz zakupów moich produktów. Dane osobowe, które od Ciebie otrzymuję, przetwarzam w następujących celach i na następujących

podstawach prawnych:

CEL PRZETWARZANIA 

Kontakt z Tobą − Adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości;

ZAKRES DANYCH 

− Numer telefonu,

− Inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala mi na przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala mi na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

CEL PRZETWARZANIA

Złożenie i realizacja zamówienia na produkty/usługi

ZAKRES DANYCH 

− Imię i nazwisko;

− Adres;

− Adres e-mail;

− Adres zamieszkania,

− Numer telefonu,

dodatkowo:

− NIP,

− Dane o prowadzonej działalności gospodarczej.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala przetwarzać dane w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia

CEL PRZETWARZANIA

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych

ZAKRES DANYCH

− Dane dotyczące działalności gospodarczej;

− Imię i nazwisko;

− Adres;

− NIP.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

CEL PRZETWARZANIA

Rozpatrzenie reklamacji oraz rozpatrzenie odstąpienia od umowy

ZAKRES DANYCH

− Adres e-mail;

− Imię i nazwisko;

− Dane zawarte w treści reklamacji;

− Numer rachunku bankowego;

− Adres zamieszkania;

− Numer telefonu.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do. wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który

pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

CEL PRZETWARZANIA

Cel marketingowy (newsletter)

ZAKRES DANYCH

− Adres e-mail,

− Imię;

− Numer telefonu.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli Twoja zgoda na otrzymywanie ode mnieinformacji handlowych, treści o charakterze marketingowym oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług

i produktów).

CEL PRZETWARZANIA

Cel archiwalny i dowodowy,na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów.

ZAKRES DANYCH

− Wszystkie dane wymienione Podstawą prawną takiego przetwarzania w liście dotyczącej przetwarzania danych przeze mnie.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem ze strony, wykonaniem umowy, przetwarzaniem danych na uzasadnionej podstawie prawnej).

CEL PRZETWARZANIA

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

ZAKRES DANYCH

− Wszystkie wyżej wymienione dane.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów).

CEL PRZETWARZANIA

Zarządzanie stroną, korzystane z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony

ZAKRES DANYCH

– IP,

– Zachowanie na stronie.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem administratora jest działanie zmierzającedo optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora).

CEL PRZETWARZANIA

Wykorzystanie cookies na stronie

ZAKRES DANYCH

– IP,

– Zachowanie użytkownika na stronie.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe za Twoja zgodą. Zgody udzielasz podczas pierwszego wizyty na stronie.

CEL PRZETWARZANIA

Zarządzanie profilami Administratora w social mediach

ZAKRES DANYCH

– Dane jakie związane są z korzystaniem z danej platformy społecznościowej.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania jest uprawnienie administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora do zarządzania profilem na danej platformie oraz Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

CEL PRZETWARZANIA

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

ZAKRES DANYCH

– Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli odbywa się ono na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA

Umieszczanie komentarzy/opinii na stronie

ZAKRES DANYCH

– Imię,

– Adres e-mail.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, którą wyrażasz dodać komentarz na mojej stronie.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres insta@storytrenerka.pl 

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jako administrator Twoich danych otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, muszę wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Prawo do wycofania zgody – oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem strony storytrenerka.pl oraz mojch profili w mediach społecznościowych. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych. Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystam. Zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa to podmioty, które dane przetwarzają na terenie Unii Europejskiej, a druga – przetwarza dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA).

W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, podmioty, które dokonują takiego przetwarzania zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

 • Biuro Rachunkowe SKE KULKA KG. Schikanedergasse 11/18, 1040 Wien –  w celu prowadzenia spraw rozliczeniowo – księgowych.
 • LH.pl Sp. z o.o. ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań. NIP: 7831711517
  REGON: 302693647, KRS 0000503852. Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej;

 • Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572426, NIP PL5213704420; – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
 • PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.– platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności cykliczne i tradycyjne w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail; 
 • Joanna Kryger prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Creativevibes pod adresem Przecław 116/17 NIP 8561908385, REGON 384213942 – w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego w zakresie prowadzenia strony internetowej, w tym sklepu online, obsługi klienta, obsługi newslettera wsparcia w prowadzeniu sklepu online oraz wsparcia marketingowego i technicznego
 • Anna Pietryka z siedzibą ul. Grunwaldzka 3, 63-910 Miejska Górka, NIP 6991844505 – w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego w zakresie prowadzenia strony internetowej, w tym sklepu online, obsługi klienta, obsługi newslettera wsparcia w prowadzeniu sklepu online oraz wsparcia marketingowego i technicznego.

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

 • Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;
 • Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
 • YouTube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;
 • Piksel Meta – narzędzie marketingowe;

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z moich usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania). 

Korzystam z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa.

W dalszej części Polityki prywatności wskazuję, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzam Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzam przez okres:

3 lub 6 lat + 1 rok w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie. 

Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 

Do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

Do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody

Social media

Prowadzę profile na platformach społecznościowych, a moja strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich. Jestem administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami. Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzam danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach. Wtyczki prowadzące do moich profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z moim profilem po kliknięciuw ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik. Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito. W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do moich profili na wskazanych poniżej platformach, wskazuję także polityki prywatności platform tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z moimi zaleceniami:

1) Facebook: https://www.facebook.com/story.trenerka 

Polityka prywatności platformy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

2) Instagram https://www.instagram.com/story.trenerka

Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

3) TikTok: https://www.tiktok.com/@joannaklimaszewska?_t=8f1OFsyHn8q&_r=1

Polityka prywatności platformy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl

4) You Tube: https://www.youtube.com/@story.trenerka

Polityka prywatności platformy: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

5) LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/storytrenerka/

Polityka prywatności platformy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Newsletter

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, nazwisko) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj by potwierdzić subskrypcję mojego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Szczegółowe informacje znajdziesz w polityce prywatności dostawcy usługi https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczeniu dotyczącym bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement

Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

Będziesz otrzymywać mój newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przeze mnie. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok mogę zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usunę Cię z listy subskrybentów. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera.

Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony jako administratora danych, interes.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarłam odpowiednie umowy. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Moja strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

– wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych o których więcej wspomniałam powyżej,

– narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Piksel, Google Tag manager, Tiktok Piksel, Facebook Piksel

Facebook Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły moją stronę lub zainteresowane są moimi działaniami. Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy. Facebook Piksel pomaga nam określić skuteczność moich reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na moje działania. Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Google Analytics

Google Analytics pozwala na analizowanie usług i działań internetowych. Google Analytics wykorzystuje „pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez użytkownika Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować moją ofertę.

Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne po kliknięciu w link:

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Treści z zewnętrznych serwisów

Na stronie możemy zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeśli posiadasz konto w danym serwisie zalecamy wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach mojej strony, jeśli nie chcesz by serwis o tym wiedział.

Logi serwera

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW WIDEO

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo, Inc.
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

Postanowienia końcowe

Materiały umieszczone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Pamiętaj też proszę, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

Na koniec przypominam, że treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienię dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie.

Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.

 

Dziękuję za Twój poświęcony czas i życzę Ci przyjemnego korzystania z mojej strony oraz profili w Social Mediach

Joanna Klimaszewska

 

Skontaktuj się ze mną:

Joanna Klimaszewska,
Sandwirstraße 14/10, Wels,
Austria. NIP: ATU77 282619,
GISA-Zahl: 34193785

insta@storytrenerka.pl

Najważniejsze dokumenty

Regulamin Facebooka

 

Copyright © Storytrenerka.pl 2021-2023 | Projekt i wykonanie strony: Creativevibes  | fot. Weronika Granica